Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

pogoda forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Projekt INTER VENTURESakt_akt422682782

Dodano: 14.09.20 09:47


akt42268278

„Policies to promote the internationalisation of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of the EU”(“Polityki promujące internacjonalizację MŚP na rzecz bardziej konkurencyjnych ekosystemów regionalnych na obszarach przygranicznych UE“),


Akronim projektu: INTER VENTURES. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE i jest realizowany w okresieakt_akt422682782od 01 sierpnia 2019r. do 31 lipca 2022r.
INTERNATIONALIZACJA MŚP jest kluczowym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność MŚP oraz rozwój i dobrobyt regionów. Na obszarach przygranicznych oferuje dodatkowy potencjał współpracy oraz otwarcie na nowe rynki. Granice oraz peryferyjne położenie mogą jednak utrudniać, w szczególności, transgraniczną i międzynarodową działalność gospodarczą w słabiej rozwiniętych gospodarkach UE z tego też powodu powstał projekt INTER VENTURES który wykorzysta możliwości wynikające z położenia geograficznego (peryferyjnego) tak aby stały się one siłą napędową zwiększonej współpracy transgranicznej lokalnych MŚP, dla których region przygraniczny stanowi doskonały „poligon doświadczalny”. W ten sposób Partnerzy Projektu będą mogli czerpać inspirację z innych regionów przygranicznych, mając odpowiednie doświadczenie oraz polityki związane z internacjonalizacją MŚP.


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR S.A.) we współpracy z Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska, aby nadać wszelkim działaniom odpowiedni bieg, zorganizowała spotkanie informacyjne, którego uczestnikami byli przedstawiciele MŚP, władz samorządowych, instytucji rozwoju regionalnego oraz przedstawiciele szkolnictwa wyższego województwa podkarpackiego.


Projekt cieszy się również zainteresowaniem podmiotów ze Słowacji, które zaangażowały się w prace regionalnej grupy interesariuszy. Podobna sytuacja regionów przygranicznych Polski i Słowacji oraz różne pozytywne aspekty, takie jak np. członkostwo w UE i strefie Schengen czy podobieństwo języka (ułatwienie komunikacji), powodują, że internacjonalizacja w tych regionach może być łatwiejsza do osiągnięcia.


Dzięki stworzeniu raportu z analizy sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem MŚP nakreślone zostały możliwości ich internacjonalizacji w kontekście obecnych rozwiązań prawnych oraz systemów i programów wsparcia, instytucje wspierające MŚP w ich internacjonalizacji, a także wstępne wnioski i rekomendacje. Raport powstał w oparciu m.in. o dane ogólnie dostępne, badanie przeprowadzone wśród MŚP, a także rozmowy z lokalnymi interesariuszami.


Nawet w dobie kryzysu związanego z pandemią SARS CoVid-19, realizacja projektu nie została wstrzymana ani znacząco opóźniona. Wszelkie działania realizowane były zdalnie. Były to m.in. 3 Międzynarodowe Spotkania Partnerów, podczas których każdy z nich przedstawił dobre praktyki na temat zdolności MŚP do internacjonalizacji. W wyniku owocnej wymiany wiedzy i doświadczeń wszyscy partnerzy znaleźli kilka interesujących elementów dobrych praktyk, które można zaadoptować w ich regionie.


Więcej szczegółów odnośnie postępów w realizacji projektu znajdziesz w Newsletterze.akt_akt422682782Zobacz:


https://mailchi.mp/770ae9c58224/newsletter-projektu-inter-ventures-numer-2?e=2315e1acef


W ramach projektu zorganizowano także webinarium pn.: „RSG Analysis Webinar” Zainteresowane projektem strony zapoznano z postępami w jego realizacji. W trakcie spotkania przedstawiono wszystkie wyżej wymienione działania. Spotkanie zorganizowane przez RARR S.A., skierowane było do przedstawicieli MŚP, władz samorządowych, instytucji rozwoju regionalnego oraz przedstawicieli szkolnictwa wyższego. Przeprowadzone zostało z udziałem zainteresowanych projektem stron oraz Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych - partnera projektu z Niemiec, który ze względu na wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy granicznej pełni rolę doradczą w projekcie i jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie planu działania i projektowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań w kolejnej perspektywie finansowej


fot.


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR S.A.) we współpracy z Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska, aby nadać wszelkim działaniom odpowiedni bieg, zorganizowała spotkanie informacyjne, którego uczestnikami byli przedstawiciele MŚP, władz samorządowych, instytucji rozwoju regionalnego oraz przedstawiciele szkolnictwa wyższego województwa podkarpackiego.

Zobacz również: